Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

May 25 2015

http://pierwszyodsluch.tumblr.com/

Jestem najbardziej niezdecydowaną dziewczyną na świecie i nadal szukam odpowiedniego miejsca. Jeśli chcesz poczytać i usłyszeć dobre dźwięki to zapraszam. 

May 24 2015

May 18 2015

Play fullscreen
jeśli Dawid pójdzie w tą stronę to jego płyta stanie u mnie na półce!

May 17 2015

May 16 2015

Play fullscreen
ich teledyski to małe dzieła sztuki z przyjemnie chłodną skandynawską elektroniką w tle, polecam
Reposted bydmnkam dmnkam
Play fullscreen
ładne 
Play fullscreen
już nie pamiętam jak wyglądała poranna kawa bez tych dźwięków 

May 10 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl